แนวทางการลงทุนด้วย ESG

แนวทางการลงทุนด้วย ESG


แนวทางการลงทุนด้วย ESG และส่งผลให้รูปแบบของเศรษฐกิจโลกในอนาคตมีความเปล่ียนแปลง
จากสถานการณ์COVID-19 ท าให้เห็นจุดอ่อนของเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งน าไปสู่การตรวจสอบที่เพิ่มขึ ้นว่ารัฐบาล และบริษัท
ต่างๆ ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมีความรับผิดชอบหรือไม่ นั่นรวมถึงการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประเด็นเหล่านี ้จะเป็นสิ่งที่ส าคัญในการพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนและหาโอกาส
เข้าไปลงทุนยังบริษัทต่างๆด้วยเช่นกัน
จากข้อมูลพบว่า สินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการลงทุนแบบยั่งยืนนั ้น คาดว่าจะเติบโตขึ ้นจากราว 30 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี
2020 เป็น 160 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2036 ในขณะที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้ประกาศ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีทั ้งหมด 17 เป้าหมาย ที่เรียกว่า SDGs ตั ้งแต่ปี 2015 ซึ่งมีการพัฒนาทั ้งด้านสิ่งแวดล้อม,
สังคม และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาว ผู้บริโภคในปัจจุบันเริ่มมีการรับรู้ และให้ความส าคัญกับความยั่งยืนมากขึ ้น
เรื่อยๆ โดยจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคเริ่มเรียกร้องให้บริษัทต่างๆ มีมาตรฐานที่สูงขึ ้น ในขณะที่นักลงทุนเอง ให้ความสนใจใน
หลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบขององค์การสหประชาชาติ
บริษัทจะถูกวัดด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ESG (สิ่งแวดล้อม, สังคม และธรรมาภิบาล)ซึ่งจะเป็นตัววัดผลของความยั่งยืน และ
ผลกระทบเชิงบวกทางด้านสังคมของการลงทุนในบริษัทนั ้นๆ การพิจารณาถึงผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ และการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนในระยะยาวและน าไปสู่ผลตอบแทนที่ยั่งยืน
ให้กับผู้ถือหุ้น ตัวอย่าง เช่น บริษัท Nike (ผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬารายใหญ่ในสหรัฐฯ) ได้ใช้วัสดุที่น ากลับมาใช้ซ ้าถึง 76% ในสินค้า
ของบริษัท และท าให้ลดขยะได้ถึง 1,500 ตันต่อปี และยังช่วยลดต้นทุนการผลิต บริษัทที่ยังไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม อาจเผชิญกับปัญหาการฟ้องร้อง และภาพลักษณ์ที่เสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไร
ของบริษัท หรือไม่ว่าจะเป็น บริษัท Microsoftและ Adobe ซึ่งถือเป็นบริษัทที่ให้ความส าคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เช่น ความเท่าเทียมกันทางเพศ และความหลากหลายของประชากรในที่ท างาน มีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจจากผู้บริโภค
และธุรกิจที่มีความคิดสอดคล้องกัน บริษัทเหล่านี ้มักให้ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า และพนักงาน ผลลัพธ์คือ
ความเชื่อมั่น และผูกพันธ์ของลูกค้า และพนักงานที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท นอกจากนี ้ยังมีจัวอย่างในส่วนของ
บริษัท Accenture และ Visa เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีส่งผลให้บริษัทเป็นที่สนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น,
และลูกค้า
การมีธรรมาภิบาลที่ดีนั้น ช่วยป้องกันปัญหาคอรัปชั่น และการทุจริต ซึ่งช่วยส่งเสริมความมั่นใจให้กับนักลงทุนใน
ตลาดการเงิน การลงทุนที่ยั่งยืนเป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุนอย่างไร
โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถูกมองว่าเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงต ่า บริษัทจึงมักจะได้อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ที่ระดับต ่ากว่า
โครงการทั่วไป นั่นหมายถึง โอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สูงขึ ้น นักลงทุนเองมีความสนใจปัจจัยด้าน ESG
เพิ่มมากขึ ้นในปีที่ผ่านมา เห็นได้จากการเพิ่มขึ ้นของผู้ออกตราสารหนี ้ green bond นอกจากนี ้คาดว่านักลงทุนสถาบันทั่วโลก
กว่า 71% จะน าปัจจัย ESG มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทุนภายในปี 2030
^ Allianz Global Investors “Institutional Investor Survey”, April 2019
การใช้ปัจจัย ESG เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ท าให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าบริษัท ที่เลือกลงทุนมีแนวโน้มที่ระยะยาวจะสร้าง
การเติบโตและก าไรที่ยั่งยืน พิจารณาเลือกบริษัทที่ให้ความส าคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มผลก าไรให้กับธุรกิจ
โดยเฉพาะบริษัทที่สนับสนุนความยั่งยืนในด้านต่างๆ ที่คุณให้ความส าคัญด้วย เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม การค านึงถึง
ผลกระทบต่อชุมชนและคุณภาพชีวิต การก าเนินธุรกิจด้วยความเท่าเทียมทั ้งทางด้านเพศและเชื ้อชาติ เป็นต้น
บลจ. ยูโอบี ให้ความส าคัญกับการบริหารกองทุนภายใต้แนวคิด ESG และแนะน าให้นักลงทุนลงทุนในหุ้น ตราสารหนี ้หรือ
ลงทุนผ่านกองทุนภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ESG เรามองว่าการน าปัจจัยด้าน ESG มาเป็นหนึ่งในการคัดเลือก
บริษัทที่เข้าลงทุน ว่าจะต้องเป็นบริษัทที่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความยั่งยืน จะท าให้บริษัทมีความได้เปรียบในระยะยาว
น าไปสู่โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพให้แก่ผู้ลงทุนได้เช่นกัน
ข้อสงวนสิทธ์ิและคำ เตือนเก่ียวกับควำมเส่ียงในกำรลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) จัดท าเอกสารฉบับนี ้ขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
เผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซื ้อ และ/หรือ ขาย
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี ้ และไม่ถือเป็นการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน า
เกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี ้แต่อย่างใด แม้บริษัท
จัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าเอกสาร
นี ้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดส าหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือ
การตกหล่นของข้อมูลใดๆ ที่เกิดขึ ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั ้งจะไม่รับผิดส าหรับการกระท าใดๆ ที่เกิดขึ ้นบนพื ้นฐานของ
ความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี ้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้ค ารับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดย
ปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
และบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทั ้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ ้นในทุกกรณี ทั ้งนี ้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการ
คาดคะเนต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการด าเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี ้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงข้อมูล
เกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษัทต่างๆ) ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการ
ที่เกิดขึ ้นจริงได้ ผลการด าเนินงานของกองทุนหรือบริษัทจัดการในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในอดีต มิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต และอาจมีกรณี
ที่ผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เป็นปกติได้ การลงทุนในหน่วย
ลงทุนมิใช่การฝากเงิน และไม่ถือว่าบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ด าเนินการขายของบริษัทจัดการได้รับประกัน
การลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด นอกจากนั ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่นๆ ดังนั ้น ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือไม่
ได้รับเงินลงทุนคืนเลยก็ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุน ค าเตือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนท าการ
สั่งซื ้อหน่วยลงทุน และในการท าธุรกรรมต่างๆ เพื่อหน่วยลงทุนนั ้นจะต้องท าตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี ้ชวน
ส าหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ด าเนินการขายที่ท่านใช้
บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนีโ้ดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ท าซ า้ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ
อ้างอิง ไม่ว่าทั ้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์
แนวทางการลงทุนด้วย ESG อีกหนึ่ง Megatrends ที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่หยั่งรากลึกและส่งผลให้รูปแบบของเศรษฐกิจโลกในอนาคตมีความเปล่ียนแปลงจากสถานการณ์COVID-19 ท าให้เห็นจุดอ่อนของเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งน าไปสู่การตรวจสอบที่เพิ่มขึ ้นว่ารัฐบาล และบริษัทต่างๆ ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมีความรับผิดชอบหรือไม่ นั่นรวมถึงการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประเด็นเหล่านี ้จะเป็นสิ่งที่ส าคัญในการพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนและหาโอกาสเข้าไปลงทุนยังบริษัทต่างๆด้วยเช่นกันจากข้อมูลพบว่า สินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการลงทุนแบบยั่งยืนนั ้น คาดว่าจะเติบโตขึ ้นจากราว 30 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี2020 เป็น 160 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2036 ในขณะที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีทั ้งหมด 17 เป้าหมาย ที่เรียกว่า SDGs ตั ้งแต่ปี 2015 ซึ่งมีการพัฒนาทั ้งด้านสิ่งแวดล้อม,สังคม และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาว ผู้บริโภคในปัจจุบันเริ่มมีการรับรู้ และให้ความส าคัญกับความยั่งยืนมากขึ ้นเรื่อยๆ โดยจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคเริ่มเรียกร้องให้บริษัทต่างๆ มีมาตรฐานที่สูงขึ ้น ในขณะที่นักลงทุนเอง ให้ความสนใจในหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบขององค์การสหประชาชาติบริษัทจะถูกวัดด้วย

คือ ESG (สิ่งแวดล้อม, สังคม และธรรมาภิบาล)ซึ่งจะเป็นตัววัดผลของความยั่งยืน และผลกระทบเชิงบวกทางด้านสังคมของการลงทุนในบริษัทนั ้นๆ การพิจารณาถึงผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ และการตัดสินใจของผู้บริหารในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนในระยะยาวและน าไปสู่ผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ตัวอย่าง เช่น บริษัท Nike (ผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬารายใหญ่ในสหรัฐฯ) ได้ใช้วัสดุที่น ากลับมาใช้ซ ้าถึง 76% ในสินค้าของบริษัท และท าให้ลดขยะได้ถึง 1,500 ตันต่อปี และยังช่วยลดต้นทุนการผลิต บริษัทที่ยังไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม อาจเผชิญกับปัญหาการฟ้องร้อง และภาพลักษณ์ที่เสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัท หรือไม่ว่าจะเป็น บริษัท Microsoftและ Adobe ซึ่งถือเป็นบริษัทที่ให้ความส าคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเช่น ความเท่าเทียมกันทางเพศ และความหลากหลายของประชากรในที่ท างาน มีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและธุรกิจที่มีความคิดสอดคล้องกัน บริษัทเหล่านี ้มักให้ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า และพนักงาน ผลลัพธ์คือความเชื่อมั่น และผูกพันธ์ของลูกค้า และพนักงานที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท นอกจากนี ้ยังมีจัวอย่างในส่วนของบริษัท Accenture และ Visa เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีส่งผลให้บริษัทเป็นที่สนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น,และลูกค้าการมีธรรมาภิบาลที่ดีนั้น ช่วยป้องกันปัญหาคอรัปชั่น และการทุจริต ซึ่งช่วยส่งเสริมความมั่นใจให้กับนักลงทุนในตลาดการเงิน การลงทุนที่ยั่งยืนเป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุนอย่างไรโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถูกมองว่าเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงต ่า บริษัทจึงมักจะได้อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ที่ระดับต ่ากว่าโครงการทั่วไป นั่นหมายถึง โอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สูงขึ ้น นักลงทุนเองมีความสนใจปัจจัยด้าน ESGเพิ่มมากขึ ้นในปีที่ผ่านมา เห็นได้จากการเพิ่มขึ ้นของผู้ออกตราสารหนี ้ green bond นอกจากนี ้คาดว่านักลงทุนสถาบันทั่วโลกกว่า 71% จะน าปัจจัย ESG มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทุนภายในปี 2030^ Allianz Global Investors “Institutional Investor Survey”, April 2019การใช้ปัจจัย ESG เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ท าให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าบริษัท ที่เลือกลงทุนมีแนวโน้มที่ระยะยาวจะสร้างการเติบโตและก าไรที่ยั่งยืน พิจารณาเลือกบริษัทที่ให้ความส าคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มผลก าไรให้กับธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทที่สนับสนุนความยั่งยืนในด้านต่างๆ ที่คุณให้ความส าคัญด้วย เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม การค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและคุณภาพชีวิต การก าเนินธุรกิจด้วยความเท่าเทียมทั ้งทางด้านเพศและเชื ้อชาติ เป็นต้นบลจ. ยูโอบี ให้ความส าคัญกับการบริหารกองทุนภายใต้แนวคิด ESG และแนะน าให้นักลงทุนลงทุนในหุ้น ตราสารหนี ้หรือลงทุนผ่านกองทุนภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ESG เรามองว่าการน าปัจจัยด้าน ESG มาเป็นหนึ่งในการคัดเลือกบริษัทที่เข้าลงทุน ว่าจะต้องเป็นบริษัทที่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความยั่งยืน

จะท าให้บริษัทมีความได้เปรียบในระยะยาวน าไปสู่โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพให้แก่ผู้ลงทุนได้เช่นกันข้อสงวนสิทธ์ิและคำ เตือนเก่ียวกับควำมเส่ียงในกำรลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) จัดท าเอกสารฉบับนี ้ขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซื ้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี ้ และไม่ถือเป็นการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี ้แต่อย่างใด แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าเอกสารนี ้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดส าหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นของข้อมูลใดๆ ที่เกิดขึ ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั ้งจะไม่รับผิดส าหรับการกระท าใดๆ ที่เกิดขึ ้นบนพื ้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี ้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้ค ารับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใดๆ ทั ้งสิ ้นและบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทังปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ ้นในทุกกรณี ทั ้งนี ้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการด าเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี ้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษัทต่างๆ) ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ ้นจริงได้ ผลการด าเนินงานของกองทุนหรือบริษัทจัดการในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในอดีต มิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต และอาจมีกรณีที่ผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เป็นปกติได้ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และไม่ถือว่าบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ด าเนินการขายของบริษัทจัดการได้รับประกันการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด นอกจากนั ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่นๆ ดังนั ้น ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเลยก็ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ้

ชวนของกองทุน คำเตือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนท าการสั่งซื ้อหน่วยลงทุน และในการท าธุรกรรมต่างๆ เพื่อหน่วยลงทุนนั ้นจะต้องท าตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี ้ชวนส าหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ด าเนินการขายที่ท่านใช้บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนีโ้ดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ท าซ า้ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบอ้างอิง ไม่ว่าทั ้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน นอกจากนัน้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะท าการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในเอกสารนี ้ได้ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควรราคาหน่วยลงทุน
เอกสารนี ้ได้ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร
ราคาหน่วยลงทุน