ป้ายกำกับ “เมื่อซื้อหรือขายคืนกองทุน เราจะทราบราคาที่ตัวเราซื้อหรือขายได้ เมื่อมีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) แล้ว”